27 February, 2024, 14:13

Nie ignoruj braków płynu w chłodnicy- jest ważniejszy niż myślisz

Układ chłodzenia silnika ma za zadanie ochładzanie silnika, przy czym ciepło z silnika oddawane jest do otaczającego powietrza. Ciepło powstające podczas pracy silnika może być też jednocześnie wykorzystywane do ogrzewania wnętrza pojazdu. Układ chłodzenia silnika i instalacja klimatyzacyjna są dwoma oddzielnymi systemami, które jednak wpływają na siebie.

Obieg płynu chłodzącego

plyn_chlodniczy_640x0_rozmiar-niestandardowyPoszczególne elementy obiegu płynu chło­dzącego połączone są ze sobą wężami i tworzą zamknięty system. W systemie tym cyrkuluje płyn chłodzący tłoczony przez pompę napędzaną mechanicznie albo ele­ktrycznie. Ciepło powstające przy spalaniu paliwa, przenikające do części i zespołów silnika, przejmowane jest przez płyn chło­dzący. Następnie, dzięki cyrkulacji płynu w obiegu, ciepło to jest w chłodnicy odbierane przez powietrze zewnętrzne, co z kolei powoduje ochłodzenie płynu chłodzącego. Wentylatory napędzane mechanicznie lub elektrycznie są umieszczone przed albo za chłodnicą. Wspierają one  proces ochładzania płynu. Jest to szczególnie istotne podczas wolnej jazdy albo postoju pojazdu. W celu utrzymania stosunkowo stałej temperatury płynu chło­dzącego względem silnika, przepływ płynu chło­dzącego regulowany jest przez termostat.

Działanie

Płyn chłodzący jest to ogólna nazwa płynu używanego do chłodzenia pojazdów. Jest to zazwyczaj mieszanina wody, środka zabez­pieczającego przed zamarzaniem oraz sub­stancji dodatkowych. Płyn chłodzący ma za zadanie przejmowanie ciepła powstającego podczas pracy silnika I odprowadzanie go przez chłodnicę. Ważna jest jego wystarczająca proporcja zarówno latem jak i zimą.  W przypadku właś­ciwej proporcji mieszaniny wody I środka zabezpieczającego przed zamarzaniem (ok. 50 : 50) płyn chłodzący zaczyna wrzeć dopiero w temperaturach powyżej 120°C, przez co zapewnia układowi chłodzenia dużą rezerwę. Pozostałe dodatki zapobiegają korozji zespołów i uszczelek a także osadzaniu się kamienia kotłowego.

Płyn chroni przez zamarzaniem, korozją i przegrzaniem. Jednak zbiegiem lat część substancji dodatkowych zużywa się. Z tego względu płyn chłodzący należy regularnie sprawdzać i ewentualnie wymieniać. Nie należy nigdy napełniać układu chłodze­nia czystym środkiem zabezpieczającym przed zamarzaniem, ponieważ czysty środek źle przenosi ciepło zamarza już w tempera­turze -13°C.

Czy moja chłodnica działa prawidłowo?

Aby upewnić się, czy chłodnica zapewnia optymalną temperaturę pracy podzespołów pojazdu należy:

  1. skontrolować poziom płynu chłodniczego – podziałka min-max zbiorniczka chłodnicy, kontrolę warto przeprowadzać co najmniej raz w miesiącu; płyn chłodniczy znika – jeśli tak się dzieje, może oznaczać to, że układ chłodniczy jest nieszczelny (w czasem część płynu może odparować, należy wówczas doszczelnić układ, odpowietrzyć go i uzupełnić poziom płynu), a jeżeli płyn znika szybko, w zauważalnej gołym okiem ilości, może to sygnalizować poważną wadę układu chłodzenia, np. pęknięcie przewodów w głowicy lub uszczelki;
  2. po odbytej jeździe i zatrzymaniu pojazdu oraz upewnieniu się, że wirniki wentylatora chłodnicy nie zagrażają naszym dłoniom, należy przyłożyć dłoń do chłodnicy – jeśli na całej jej powierzchni temperatura jest taka sama, chłodnica jest w dobrym stanie, jeśli jednak chłodnica jest miejscami rozgrzana, a miejsca zimna lub chłodniejsza  – oznacza to, że układ chłodzenia jest wadliwy (wizyta i mechanika wykaże, czy wystarczy płukanie przewodów czy niezbędna jest wymiana chłodnicy na nową).

Leave a Reply